PAŠTO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS:

1. Pašto siuntos iš siuntėjų surenkamos vieną kartą per dieną, iškvietus sutartyje nurodytais telefonais. Siuntos paimamos sekančią darbo dieną po iškvietimo.
2. Siuntėjas, atiduodamas pašto siuntas, privalo pateikti UAB „AZI GROUP“ patvirtintos ir su siuntėju suderintos formos pašto siuntų, siuntinių perdavimo – priėmimo lydraštį (toliau tekste „Lydraštis“).
3. Lydraštyje siuntėjas įskaitomai nurodo tikslų gavėjo pavadinimą ir adresą. Stulpelyje „Pastabos“ įrašoma pageidaujama papildoma paslauga. Gavėjo adresas turi būti parašytas aiškiai, įskaitomai ir valstybine kalba.
4. Siuntėjas pateikia UAB „AZI GROUP“pašto siuntas sudėtas į patvarias pakuotes, ant jų nurodant gavėjo adresą, kuris užrašomas įskaitomai, vadovaujantis adresų užrašymo standartu.
5. Siuntėjas įsipareigoja pateikti tik gerai paruoštas ir tinkamai supakuotas pašto siuntas. Siuntos privalo būti supakuotos į tvirtą pakuotę taip, kad į jas nepatektų kitos pašto siuntos. Pakuotė turi atitikti siuntos formą ir pobūdį bei vežimo sąlygas. Kiekviena pašto siunta turi būti supakuota taip, kad nepakenktų darbuotojų sveikatai. Siuntos, kuriose sudėti daiktai, galintys sužeisti, ištepti ar sugadinti kitas pašto siuntas, turi būti supakuotos į specialią pakuotę, kuri apsaugotų nuo visų šių pavojų.
6. Siuntomis draudžiama siųsti žemiau įvardintus daiktus:
narkotines ir psichotropines medžiagas;
sprogstamąsias, degiąsias ir kitas pavojingas medžiagas, taip pat radioaktyviąsias medžiagas;
įžeidžiančio ir nepadoraus pobūdžio prekes;
gyvus gyvūnus;
daiktus, kuriuos įvežti ir naudoti gavimo šalyje draudžiama;
daiktus, kurie dėl savo pobūdžio ar įpakavimo gali kelti pavojų pašto darbuotojams, ištepti ar sugadinti kitas siuntas arba pašto įrangą;
dokumentus, kurie savo pobūdžiu yra aktualūs, ir asmeninius susirašinėjimus tarp asmenų, kurie nėra siuntėjai ir gavėjai arba asmenys, gyvenantys kartu su jais;
monetas, banknotus, čekius ar bet kokius pareikštinius vertybinius popierius, kelionės čekius, apdirbtą ar neapdirbtą platiną, auksą arba sidabrą, brangakmenius, papuošalus ar kitus vertingus daiktus;
alkoholio gaminius;
kvepalus ir tualetinius vandenis;
tabaką ir tabako gaminius.
7. Už pašto siuntos turinį atsakingas siuntėjas, jei nustatoma, kad priimtoje pašto siuntoje yra teisės aktais draudžiamų siųsti daiktų (prekių), jie grąžinami siuntėjui arba konfiskuojami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
8. Pašto siuntos, kurių vertė viršija 50 USD gali būti apmokestinamos importo (PVM bei muito) mokesčiais.

9. Pašto siuntų išmuitinimui UAB „AZI GROUP“ bei siuntos gavėjas turi pasirašyti muitinės tarpininkavimo sutartį.
10. UAB „AZI GROUP“ pristato pašto siuntas visuose Lietuvos Respublikos miestuose ir rajonų centruose.
11. Paslaugos teikiamos pagal tarpusavio suderintus kainoraščius. Standartiškai už siuntos pristatymą iš JAV į bet kurį Lietuvos miestą imamas 18 LT/5.21 EUR. už 1 siuntos kg mokestis. Jei siuntos svoris viršija 32 kg , tada skaičiuojamas 23 LT/6.66 EUR už 1 siuntos kg mokestis. Apie kainų pasikeitimą UAB „AZI GROUP“ informuoja siuntėją prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki naujų kainų įsigaliojimo pradžios. Jei siuntėjas per tą laiką nepareiškia pretenzijos, laikoma, kad įsigaliojo naujos kainos.
12. Pašto paslaugas teikiamos penkias dienas per savaitę. Darbo laiko trukmė nuo 8val. iki 17 val., o prieššventinėmis dienomis nuo 8 val. iki 16 val. Nedarbo dienos – šeštadienis, sekmadienis ir švenčių dienos.
13. Pašto siuntos surenkamos penkias dienas per savaitę. Darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val., prieššventinėmis dienomis nuo 9 val. iki 17val. Pašto siuntos nesurenkamos – šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis.
14. UAB „AZI GROUP“ įsipareigoja surinkti, paskirstyti ir pristatyti pašto siuntas nurodytais adresais. Pašto siuntos žymimos antspaudu, kuriame nurodomas pašto paslaugų teikėjo pavadinimas, buveinės adresas, pašto siuntos priėmimo siųsti data.
15. Pašto siuntos yra pristatomos gavėjui pasirašytinai vieną kartą darbo dienomis nuo 9 iki 17val.. Nepavykus pristatyti registruotos pašto siuntos gavėjui pasirašytinai (gavėjas nerandamas siuntėjo nurodytu adresu ir pan.), gavėjui paliekamas pranešimas gavėjo gaunamųjų laiškų dėžutėje arba elektroninėmis priemonėmis, užtikrinančiomis tokio pranešimo gavimą. Tokios pašto siuntos saugomos 7 (septynias) darbo dienas. Gavėjui atsiliepus į paliktą pranešimą ir suderinus su juo alternatyvų pristatymo adresą, pašto siunta pristatoma gavėjui dar kartą nemokamai. Gavėjui pageidaujant pašto siuntą gauti nurodytu laiku, siunta pristatoma už papildomą mokestį, kurį apmoka siuntėjas arba gavėjas.
16. Pašto siuntos, adresuotos asmeniui į jo darbo ar mokymosi vietą, bendrabutį, karo tarnybos vietą, ligoninę, sanatoriją, stovyklą ar įkalinimo vietą, pristatomos administracijai arba jos įgaliotiems asmenims.
17. Gavėjui per 7 (septynias) darbo dienas neatsiliepus į pranešimą ar nesuderinus siuntos įteikimo galimybių, siunta grąžinama siuntėjui. Gavėjui atsiliepus ir suderinus siuntos pristatymo alternatyvų adresą, siunta pristatoma nauju adresu. Adresatui pageidaujant gauti siuntą kitu laiku ir/ar adresu, tuomet tokia siunta pristatoma už papildomą mokestį, kurį sumoka siuntėjas arba gavėjas.

18. Pašto siunta, kurios neįmanoma pristatyti gavėjui ar grąžinti siuntėjui, kai siuntėjas (gavėjas) atsisako ją priimti arba kai nurodytu adresu gavėjas (siuntėjas) negyvena, saugoma 2 (du) mėnesius. Jei per nustatytą laiką siuntėjas (gavėjas) pašto siuntos neatsiima, nors jam buvo išsiųstas rašytinis pranešimas, UAB „AZI GROUP“ turi pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie tokį turtą ir perduoti jį valstybės nuosavybėn.
19. Jei pašto siuntoje yra draudžiamų siųsti daiktų, UAB „AZI GROUP“ tokią siuntą grąžina siuntėjui arba konfiskuoja įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
20. Pašto siuntos pristatomos per (10)  dešimt darbo dienų, po konteinerio atvykimo į Klaipėdos uostą bei muitinės tarpininkavimo sutarties pasirašymo. Siuntėjui perdavus netinkamai paruoštas siuntas ar neteisingai užpildytą lydraštį, pailgėja rūšiavimo, įteikimo bei paieškos terminai.
21. UAB „AZI GROUP“ neatsako už pašto siuntų nepristatymą, jeigu nurodytas neteisingas adresas, gavėjas atsisako priimti pašto siuntą.
22. Nepristatytos ar neatsiimtos pašto siuntos, grąžinamos siuntėjui pasibaigus įteikimo ar saugojimo laikui 15 (penkiolika) darbo dienų laikotarpyje, nurodant neįteikimo priežastį. Jei gavėjo adresas klaidingas ar netikslus arba gavėjas yra pakeitęs buveinės adresą, pašto siunta pristatoma nauju adresu už papildomą mokestį.
23. Šešis mėnesius nuo išsiuntimo dienos, siuntėjui pateikus prašymą telefonu, raštu arba elektroniniu paštu dėl registruotos siuntos įteikimo, atsakymą gauna per 7 (septynias) darbo dienas po pateikimo.
24. Siuntėjas pretenziją dėl žalos atlyginimo už dingusią registruotą pašto siuntą, dingusius, trūkstamus ar apgadintus siųstus daiktus gali pareikšti per 6 (šešis) mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos. Žalos atlyginimo klausimus sprendžia bendrovės direktorius įsakymu sudaryta nuolat veikianti „Žalos atlyginimo nagrinėjimui už dingusias pašto siuntas, trūkstamus ar apgadintus siųstus daiktus“ komisija (toliau tekste Komisija).
25. UAB „AZI GROUP“ į skundą atsako per 30 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos ir atlygina žalą siuntėjui Lietuvos Respublikos pašto įstatyme nustatyta tvarka tik tuo atveju, kai Komisija nustato pašto paslaugų teikėjo kaltę. Žala atlyginama tik tiems klientams, kurie įvykdę sutartinius įsipareigojimus.
26. UAB „AZI GROUP“užtikrina informacijos konfidencialumą, įsipareigoja siuntėjui neatskleisti pasirašytos sutarties turinio jokiai trečiai šaliai, išskyrus kai tokią informaciją reikalauja atskleisti įstatymas.
27. Šios taisyklės įsigalioja jas patvirtinus UAB „AZI GROUP“ direktorei. UAB „AZI GROUP“ turi teisę keisti pašto paslaugų teikimo taisykles apie tai informuodamas internetinėje svetainėje www.azigroup.lt prieš 14 dienų iki naujų taisyklių įsigaliojimo.